შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-636-16 - თებერვალი, 1930 წელი


1930. 17 თებერვალი
[სალიტერატურო] თემატიურისაღამო
პაციფიზმისწინააღმდეგ
1. შესავალისიტყვები: [შამშელეჟავა,] . ხამაურიძე, . მახარაძე
2. ნაწყვეტიპიესიდან: რუსთავ. თეატრის  არტისტები
3. ლექსებიწიგნებიდან: „ეპოქა“, „ჯონ-რიდი“,      „პაციფიზმი
4. რევოლიუციონურიმუსიკა-ომისწინააღმდეგ
5. კინო-ომისწინააღმდეგ
6. ფიზ. კულტურისწრეებიდან
7. გამოფენაოსოავიქიმისა-საომარიპრეპარატები
8. გამოფენასახელგამისა-ომისსაწინააღმდეგოწიგნებისა
9. ერთალიგა