შუალედი - დან - მდე
 
 


ავტობიოგრაფია 11


ლექსების წერა ბავშობიდანვე.

1906 წ. სცემს ხელნაწერ ჟურნალს „დღიური“, რომელშიდაც თავსდება მისივე ლექსები, მოთხრობები, პიესები, ამავე წელს ანდრო წერეთლის სახლში იდგმება პიესა „წითელიშვილის რაზმი“. [გამოდის] აწყობს ოჯახურ სალიტერატურო საღამოებს.
1905 წ. პოეტი მონაწილეობას იღებს დემონსტრაციებში, და [აკტიურ მონაწილეობას იღებს] მოწაფეთა გაფიცვაში. სწერს რევოლიუციონურ ლექსებსა და პოემებს. [ესწრება არალეგალურ კრებებს ქალაქგა...].
1904 წ. ესწრება არალეგალურ კრებებს ქალაქგარედ; სადაც მარქსისტების ჯგუფი [გადის] ეცნობა პოლიტეკონომიას.

1908.

[1930-იანი წლები]