შუალედი - დან - მდე
 
 


სსსრ სახელმწიფო გამომცემლობას


სახალხო პოეტის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


[დამზადებული მაქვს გამოსაცემად] ჩემი ნაწერების V [და VI] ტომები. ამ ტომებში შედის [მასალები] როგორც ომის წინა[ნდელი] დროისა, [ისე] და სამამულო ომის, [და შემდეგი] ისე შემდგომი პერიოდის მასალები, [გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული წიგნი, გამოცემულ იქნას 1949 წლის პირველ კვარტალში] დაახლოვებით ათი ათასი სტრიქონი.
გთხოვთ, 1949 [წლის გეგმაში] წელს გამოცემულ იქნას ჩემი ნაწერების [V] მეხუთე ტომი.
ამ ტომში შედის...

[გ. ტაბიძე]

[1948]