შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


გთხოვთ ამიკინძოთ:
1. „კომუნისტი“ – 1945. 2. „Заря Вост.“ – 1945. 3. „Правда“ – 1945. 4. „Известия“ – 1945. 5. „Литер. Газ.“ – 1945. 6. „Лит. и искусст.“ – 1945. 7. „Огонек“ – 1945. 8. სხვადასხვა ერთ წ. 9. რამდენიმე წიგნი (3).

გ. ტაბიძე

1946