შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-179-1-ი; გალაკტიონი „ვაჟაობაზე“ ჩარგალი, 14 აგვისტო, 1955 წელი