შუალედი - დან - მდე
 
 


აფხაზეთის სახელმწიფო გამომცემლობას


Сухуми. Абгизу.

Обнаруженные ошибки на страницах 30 и 43 незначительны. Исправим вклейкой.
Ждем распространения.

Галактион

[1947]