შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-15 - 1943 წელი


 ჩემო მენავე - „მიაცურვებს და მიუბნობს“.

„მზის ამოსვლა ზღვაზე - „საცა გინახავს იგი მზე
                                                წამომყევ ზღვასა კიდესა“.

„ამ სტრიქონებს - „ქართა აღძვრენ საშინელთა
                                   ნავსა ზღვა-ზღვა დაამხობენ“.

თამარი ზღვ. ვიდ. - 1. „მეფემან ნავი-ხომალდი
                                         მოკაზმა ზღვისა კიდესა“.
                                    2. „თამარს ვაქებდეთ მეფესა“.

„მოხუცი მემედი“ – „გვესმა ამბავი ზღვისა...“

„მოგზაურობა ვერცხლისფერი ბილიკით“ – „რა ვიარო ოდეს მივალ
                                                                              ან გზასა აქვს რა სიდიდე?“

„ზღვის ზედაპირი გარინდებული“ – „გამოვლნა ზღვანი“.

„აენთო შვება და მძლავრი ღამე“ – „შორით ნახნა:
                                                                მენავენი მიდიოდენ შიგან ზღვასა“.

„ცხენი“ - 1. „ცხენთა შესხდეს უკეთესთა“.
                 2. „ფრიდონის საჩუქარი“.
                     რა მარგალიტი ღარიბი, რა უკეთესი ცხენია.

[„ქარის პირდაპირ“] იბობოქრე - მზეო, თქვენ შური მიფინეთ
                                                           ჰაი, რა ავი დარია!

1. მეფესა მზის თამარისა  ღაწვ-ბალახშ, თმა-გიშერისა.
2. შენ ერთხელ მეტყვი: „მითხარო“, მე ასჯერ გეტყვი: „ვერასა“.

                                                                                          *

240 + 327 + 298 + 270 = 1065.
612 + 285 + 288 + 412 = 1397.
1065 + 1527 = 3,604.
3604 X 15 = 54,260.
სამშაბათი.

                                          ფესვებისსიმფონია

 

                               თუ დაემხობი მიწაზე რწმენით
                               და ყურს დაუგდებ ჭოროხს, გონიოს,
                               მუდამ მოისმენ მახვილი სმენით
                               შეუდარებელ ამ სიმფონიას:

                               სიცოცხლე მრავალ ათასი ფესვის
                               შეიშმუშნება მიწის ქვეშ ჟღერით -
                               ეს სიმღერაა დარგვის და თესვის
                               ჰანგით ფარულით და შვენიერით.

                               ასე: ბუნებას ვერ კითხავ, რატომ?
                               ოდეს მრავალი და თანატომი
                               ეხმაურება ატომი ატომს
                               და უერთდება ატომს ატომი.