შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-549-7 - უთარიღო


1
მხიარულად წაიკითხვენ
კითხვით თვალი არვის უწუხს.
არჩილი