შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-628-12 - უთარიღო


1. რეკონსტრუქტიულ პერიოდში გადავდივართ.
2. მუშათა კლასის ლიტერატურის წინაშე წამოიჭრა ახალი გიგანტიური სა­­კით­ხები.
3. უნდა გადაისინჯოს შემოქმედებითი მეთოდები.
4. არ უნდა ჩამორჩეს მხატვრული სიტყვა რეკონსტრუქციის ტემპებსა და ამო­ცა­ნებს.
5. ფაკტია ამ ფრონტზე პროლეტ. პოეზიის ჩამორჩენა.
6. [ისმება] გადასაჭრელია პრობლემა.
                                                                                     *
ცხოვრება ბრძოლაა - მოჰყვება დაღლილობა - საჭიროა დასვენება.
ენერგიის აფეთქებას მოჰყვება დაღონება. და გულგატეხილობა, რაც იწ­ვევს აღძვ­რის მოთხოვნილებას.
ნარკოტიკების სრულიად მოსპობა კი არა, შეცვლა - მავნებელის სა­სარ­გებ­ლოით!!!
ხელოვნება - საუკეთესო ნარკოზია - ამ სიტყვის უმთავრესი მნიშვნე­ლო­ბით.
ხელოვნება იძლევა ყოველივე იმას - რასაც იძლევა - ალკოგოლი!!!
წიგნს - კითხულობს ადამიანი.
თეატრში - ზის.
სურათს ათვალიერებს.
მუსიკას - ისმენს. იგი შორდება ყოველდღიური ცხოვრების ზრუნვებს და და­ვი­დარაბებს - თავს ივიწყებს, ისვენებს დამღალავ და სულისშემხუთავ შთა­­ბეჭ­დი­ლე­ბებისაგან.
ალკოგოლი - შემდეგ რეაქცია.
ხელოვნება - შემდეგ შთაბეჭდილებათა ცვლა, მაღლებზე, უკეთესებზე. ცხო­­ველ­დება და მაღლდება ნერვების ენერგია.
ხელოვნებას გამოყავს ადამიანი თავისი „მე“-ს საზღვრებიდან და არ­ღვევს მის ეგოისტურ კარჩაკეტილობას და განცალკევებას. ამით ხელს უწ­ყობს - კაცობრ. ოჯა­ხის გაერთიანებას.
სმენ მოწყენილობისა და ბოღმის გამო, მწუხარების გამო.
ცოცხალი საზოგადოებრივი კავშირებია საჭირო.
ძირს კარჩაკეტილი, განცალკევებული ცხოვრება.
საზოგადოებრივობისადმი მიდრეკილება. აი, თავი და თავი.
იკმაყოფილებენ ერთობის წყურვილს მღვრიე წყაროებისაგან: არ იცის, უფ­რო არ შეუძლია, მონახოს გულითადი მეგობრების კომპანია, ძალაუნე­ბუ­რად უერთდება პირ­ველად ხელში მოხვედრილ კამპანიას. დადარდიანებული, მარ­ტოხელობის გრძნო­ბით შეპყრობილნი, ერთად იკრიბებიან ისეთი კაცები, რო­მელთაც არვითარი სა­ერთო არა აქვთ რა: არც განვითარებით, არც მისწრა­ფე­ბით. ხშირად ერთიმეორის არა­ვითარი ნდობა და პატივისცემა არა აქვთ. და შინაგანი ცემენტის უქონლობის გა­მო (რაც უნდა აერთებდეს ამ სხვადასხვა ცე­მენტს) ისინი მიმართავენ ხოლმე გა­რეგან ცემენტს, არაყს და ღვინოს (რო­მე­ლიც თავისთავად მართლა შე­მა­ერ­თე­ბელ ნიადაგს წარმოადგენს).
განცალკევება დავიწყებას ეძლევა.
კონტრასტები - იკარგება.
უკმეხობა და თავდაჭერილობა ქრება.
ენა ფეხს იდგამს და ყველა იჩქარის ერთიმეორის წინაშე გადმოანთხიოს ყო­ვე­ლივე, რამაც მათ სულსა და ხორცში თავი მოიყარა. მაგრამ ღვინოს არ შე­უძლია შეჰქმ­ნას შინაგანი შეგნება, მერე მოყვება ცემა-ტყეპა და ურთი­ერთ­შორის გან­ხეთ­ქილება - კარგი მეგობრები - მტრები არიან.
(ნევ­რასტენია - ნერვების ავადმყოფობა - ერთი ნიადაგთაგანია ალ­კო­გო­ლიზ­მისათვის).
ფსიქოლოგიური მომენტი ნარკოტის ხმარებისა არის ცხოვრებით უკ­მა­ყო­ფი­ლება.
სადაც ხელოვნების სახელით იკრიბებიან ადამიანები, იქ ადგილი არ აქვს მთვრალ კამპანიას.
ოჯახიდან დაწყებული - რომელიც წიგნებს შემოჰხვევია გარეშემო. ანუ თავს ირ­თობს მუსიკით და სიმღერებით - თუ გადავალთ ლიტერატურულ მუ­სი­კალურ სა­ღამოებზე - წიგნებით, გაზეთებით.
ყოველგან ხელოვნება ბრწყინვალედ ასრულებს თავის გამაერთიანებელ მის­სიას.
სადაც აყვავებულია ხელოვნება - იქ შესაფერათვე ისპობა მთვრალობა.
ხელოვნება სდევნის, აძევებს ალკოგოლს!!!!!!
„პური და სანახაობაო“.
გამდაბიურდეს, ხალხისთვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ხელოვნება!!!
ყოველივე, რაც აადვილებს და ამრავალფეროვანებს ცხოვრებას, რაც აახ­­ლო­ვებს სინამდვილეს იდეალთან, და ამსუბუქებს ცხოვრებით უკმაყოფი­ლო­­­ბის გრძნო­ბას -
ნივთიერი კეთილდღეობის გაძლიერება, განათლების გავრცელება, ხე­ლოვ­­ნე­ბის განვითარება.
ჩვენში არაა ლოთი ხალხი!!
სახალხო თეატრი და გასართობები.
მკვირცხლ და თავისუფალ სიმხიარულეს შეხვდებით სრულიად უალ­კო­გო­ლოთ.
საჭიროა ალკოგოლის სამაგიერო საქმე, რომელიც გააძევებს მას.
„ადამიანი მძლავრია, როდესაც თავის მსგავსთან არის დაკავშირებული!“
არაფერი ისე არ აცხოველებს ადამიანს და მხნეობას არ ჰგვრის, არაფერი ისე ხა­ლისიან გუნებაზე არ აყენებს, როგორც თავის მსგავს ადამიანთან ერთო­ბა, და მეო­რეს მხრით, არაფერი ისე არ სტანჯავს ადამიანის სულს, არაფერი არ ბადებს მას­ში ისეთ სევდიანობას, დაღონებას და გულგატეხილობას, ალკო­გო­­ლიზმის ამ ერთ­გულ მოსამსახურეებს, როგორც გრძნობა მარტოხელობისა და გან­დე­გი­ლო­ბი­სა. მისვლა-მოსვლა, ერთობა, ურთიერთშორის დახმარება (აი, დევიზი).
ადამიანის ნება ემორჩილება მის გონებას, გრძნობას და გარეშე პირობებს.
ერთიმეორის დახმარება...
არსებობის პირობების გაუმჯობესება.
1. შეძენა ცოდნის, 2. ბიბლიოთეკა-სამკითხველოები, 3. ლექციები, 4. ად­ვილ­გასაგები რაიმე სისტემატ. კურსი, 5. გამართვა ბიბლიოთეკისა სახლ­ში (სახ­ლის მოწყობა), 6. გამოცემა იაფფასიან წიგნაკებისა.