შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-560-1 - უთარიღო


ეს იყო სიზმარი,
დღე ნათილისმარი,
დღე იყო ცისმარი.

*
Советская  Грузия. 1921–1951.
519 стр.

1. რუსთაველის პროსპეკტი. 2. მარქსის‚ ენგელსის‚ ლენ. ინსტ. 3. არქივი იმელის დარბაზი. 4. ობსერვატორია.
5. სასახლის ქ. (ხუთ., 3).
6. სამხატვრო გალერეა.