შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-6 - უთარიღო


                                                                                         I

1. მე ამ საუბრით: 1. მცირეს და უფროსს. სასაუბროს. 2. რა უფრო. სასაუბ­რო. ვე­საუბრო.
2. მივმართავ. იმას ართავ. სახე-მოღიმართა. მიმართა. განგვიმარტა. სამ­ძი­მართა.
3. მგზნებარეს. შეჰფარეს. მეფარეს. მგებარეს. მიმგებარეს. ამგებარეს.

                                                                                         II

4. მიზანი ის არის. მზისანი. მისანი. სიბრძნისანი. ხნისანი. ვიცანი. მტრი­სა­ნი.
5. ის არის (მიზანი). ფიცარის. ის არის. [მყის არის]. იზარის (ეზარება). მ. გ. (მრა­­ვალ. მრიცხ. ის.).
6. გაღვივდეს. დაღვინდეს (მაჭარი). აღვიდეს. სახვიდეს. ბრკოლებით ლახ­­ვი­დეს. ნამხვიდეს. წახვიდეს.
7. სურვილი. წურვილი. წყურვილი. მურვილი. (ე) ბურვილი, მდურველი (ე).
8. მოზარდი (მოცარტი) (ე). მოსავდა (ალიტ.). მოზარდე (მიგვდევ.). მიმო­ზამ­დე. მოზ­ვავდე.
9. თაობა. გონების რაობის, [ყვავობის და არა] მოძრაობის. ყოველთაობის.
10. გონების. კონებად. მიონებად. მოგონებად. ყოველღონება. ეწონება.
11. ინტერესს. იმტერებს.
12. პოეზიისადმი. მზისადმი. იისადმი.

                                                                                         III

13. როგორც. როგორს. გოგორს. გოგორ. მოგორს. კოკორს.
14. მსოფლიოს. უსოფლოს. ობლოს. სამშობლოის. იმშობლიოს. უნე­ბამ­ყოფ­ლიოს.
15. შეცნობის. ძეწნობის. ხე-ცნობის. მკესნობის. ეცნობა.
16. მისწრაფების. მიქცევის. ძაფების. ქაფების. დაფების. ლაფების. შხა­ფე­ბის. იქ­ცევის. იგზევის.
17. გარდაქმნის (გაუმჯობესების).
18. სრულყოფის.

                                                                                          IV

19. ადამიანის. მნადამიანის. ცადამიანის. სადამიანის. კალამიანის...
20. სულის...
21. ქმედობის.
22. ერთ-ერთი.
23. სახისადმი.

                                                                                            V

24. ვსაუბრობ-რა.
25. ლირიკის.
26. შესახებ.
27. მე გვერდს.
28. ავუხვევ.

                                                                                           VI

29. ვცდილობ.
30. ლექსთწყობა.
31. ვანინებს.
32. აღმოჩენას.

                                                                                           VII

33. მუშაობა.
34. სავსებით.
35. შემოქმედების.
36. სფეროს.
37. ეხება.
38. მოქალაქე.
39. შეძლებისგვარად.
40. ვემსახურები.
41. რევოლიუციას!