შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-626-35 - უთარიღო


თათრებმა დაანგრიეს. მახლობლად ციხე-გალავანია.  ჩამონგრეული კედლები, დაფენილი სუროთი. წარწერები. მარმარილოის სვეტები.

Госиздат. Двор. Иск., З-ья типогр., Главбумтрест. Полиграфшкола.
წიგნის გამოცემა უზრუნველყოფილია.
გუდიაშვილი.