შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-631-11 - უთარიღო


1. „Заря“. „ფლური“.  2. „კომუნისტი“. 3. ფოტო შვიდტომეულის. 4. სტამბა (სა­თაური სტენდების). (სადაც აფიშებია). 5. ოთარ ეგაძე (ხელმძღვანელი). 6. გამ­კვრელი. 7. მხატვრულად გამფორმებელი.

 М. И. Эбралидзе.
Галактион Табидзе и древнегрузинская поэзия.
Предварительное наблюдение (Резюмэ).
При Академии наук.
3-54-64. 1.000. 40.000. 60%.