შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-594-4 - უთარიღო


პირველ რიგში გადასათვალიერებელია ყველა დაგროვილი რუსული მასალები: თარგმანები და ბწკარედები.
წიგნებში მოთავსებული მასალების სია, აგრეთვე მთარგმნელთა ვინაობანი - მოგვარებულია.
ეხლა საჭიროა:
1. ჟურნალ-გაზეთებში მოთავსებული მასალების აღრიცხვა.
2. ხელნაწერი (დაუბეჭდავი) მასალების აღრიცხვა.
3. აღრიცხვა პოემების და ლექსების.