შუალედი - დან - მდე
 
 


[გამომცემლობა „ფედერაცია“-ს]


გთხოვთ, იმ თანხიდან, რომელიც გადადებულია ჩემს სასარგებლოდ, გამომიწეროთ 300 (სამასი) მანეთი.

გ. ტაბიძე

8/VII-33